Digital Hub
X

MA Learning and Teaching (Gaelic Arts)

Introduction

Head of MA Learning and Teaching (Gaelic Arts): Jamie Mackay

 

Trì bliadhna, pàirt-ùine

Tha am prògram seo a’ toirt cothroim do luchd-ealain agus tidsearan a tha ag obair anns na h-Ealain Gàidhlig an teisteanasan teagaisg a leasachadh agus ceum maighstireachd a chosnadh ann an ionnsachadh agus teagasg a chaidh a dhealbhadh airson sgilean teagaisg anns na h-ealain thaisbeanaidh a neartachadh.

Tha am prògram seo ag amas air luchd-ealain teagaisg a tha ag obair ann am foghlam nach eil feumach air clàradh GTCS (a leithid tidsearan tadhail sònraichte ann an sgoiltean, ionnsachaidh mì-fhoirmeil, no ionnsachadh coimhearsnachd no gnàth-eòlaich), aig a bheil ùidh ann an eòlas ionnsachaidh is teagaisg a leasachadh mar phàirt den leasachadh phroifeiseanta aca no airson cothroman obrach foirmeil no neo-fhoirmeil mar neach-ealain teagaisg a leudachadh.

Tha am prògram seo a’ toirt cothroim dhut an t-eòlas agad air cultar na Gàidhlig a neartachadh, eòlas, sgilean is tuigse a leasachadh airson gnàth-eòlas foghlaim èifeachdach a lìbhrigeadh is a sgrùdadh, agus pìos obrach a dhealbhadh is a chruthachadh a chuireas ri leasachadh ionnsachaidh is teagaisg ann an saoghal nan ealain Gàidhlig.

Thèid a’ mhòr-chuid den phrògram seo a lìbhrigeadh air-loidhne le taic an cois sreath sgoiltean deireadh-seachdain aghaidh-ri-aghaidh agus greisean còmhnaidh goirid aig a’ Chonservatoire agus Sabhal Mòr Ostaig anns an Eilean Sgitheanach. ‘S e prògram pàirt-ùine a tha ann a leigeas leat na dleastanasan proifeiseanta agad a choileanadh agus cuid mhòr den ionnsachadh agad a stèidheachadh ann an suidheachadh obrach.


Three years, part-time

This programme provides a unique opportunity for practising artists and teachers working in a Gaelic arts education context to enhance their teaching qualifications and obtain a Masters in learning and teaching that has been designed specifically to develop teaching skills for the performing arts.

This programme is for teaching artists working in either formal educational contexts (such as school, further education or higher education) or informal experiential contexts (such as community classes or workshop leading)
who are interested in developing knowledge and skills in learning and teaching as part of their professional development or to enhance opportunities to work either formally or informally as a teaching artist.The programme provides you with the opportunity to deepen your understanding of Gaelic culture, develop knowledge, skills and understanding required to deliver and assess effective educational experiences, and to design and generate a piece of work that contributes to the evolution of learning and teaching within the Gaelic arts sector. The programme will be delivered predominantly online supported by a series of face-to-face weekends and short residential periods at RCS and at Sabhal Mòr Ostaig in Skye. This programme is designed to run on a part-time basis to allow you to maintain your own professional commitments and to situate a significant portion of your learning within a work-based context.

smo-cmky-blue-strap

Introduction

Head of MA Learning and Teaching (Gaelic Arts): Jamie Mackay

 

Trì bliadhna, pàirt-ùine

Tha am prògram seo a’ toirt cothroim do luchd-ealain agus tidsearan a tha ag obair anns na h-Ealain Gàidhlig an teisteanasan teagaisg a leasachadh agus ceum maighstireachd a chosnadh ann an ionnsachadh agus teagasg a chaidh a dhealbhadh airson sgilean teagaisg anns na h-ealain thaisbeanaidh a neartachadh.

Tha am prògram seo ag amas air luchd-ealain teagaisg a tha ag obair ann am foghlam nach eil feumach air clàradh GTCS (a leithid tidsearan tadhail sònraichte ann an sgoiltean, ionnsachaidh mì-fhoirmeil, no ionnsachadh coimhearsnachd no gnàth-eòlaich), aig a bheil ùidh ann an eòlas ionnsachaidh is teagaisg a leasachadh mar phàirt den leasachadh phroifeiseanta aca no airson cothroman obrach foirmeil no neo-fhoirmeil mar neach-ealain teagaisg a leudachadh.

Tha am prògram seo a’ toirt cothroim dhut an t-eòlas agad air cultar na Gàidhlig a neartachadh, eòlas, sgilean is tuigse a leasachadh airson gnàth-eòlas foghlaim èifeachdach a lìbhrigeadh is a sgrùdadh, agus pìos obrach a dhealbhadh is a chruthachadh a chuireas ri leasachadh ionnsachaidh is teagaisg ann an saoghal nan ealain Gàidhlig.

Thèid a’ mhòr-chuid den phrògram seo a lìbhrigeadh air-loidhne le taic an cois sreath sgoiltean deireadh-seachdain aghaidh-ri-aghaidh agus greisean còmhnaidh goirid aig a’ Chonservatoire agus Sabhal Mòr Ostaig anns an Eilean Sgitheanach. ‘S e prògram pàirt-ùine a tha ann a leigeas leat na dleastanasan proifeiseanta agad a choileanadh agus cuid mhòr den ionnsachadh agad a stèidheachadh ann an suidheachadh obrach.


Three years, part-time

This programme provides a unique opportunity for practising artists and teachers working in a Gaelic arts education context to enhance their teaching qualifications and obtain a Masters in learning and teaching that has been designed specifically to develop teaching skills for the performing arts.

This programme is for teaching artists working in either formal educational contexts (such as school, further education or higher education) or informal experiential contexts (such as community classes or workshop leading)
who are interested in developing knowledge and skills in learning and teaching as part of their professional development or to enhance opportunities to work either formally or informally as a teaching artist.The programme provides you with the opportunity to deepen your understanding of Gaelic culture, develop knowledge, skills and understanding required to deliver and assess effective educational experiences, and to design and generate a piece of work that contributes to the evolution of learning and teaching within the Gaelic arts sector. The programme will be delivered predominantly online supported by a series of face-to-face weekends and short residential periods at RCS and at Sabhal Mòr Ostaig in Skye. This programme is designed to run on a part-time basis to allow you to maintain your own professional commitments and to situate a significant portion of your learning within a work-based context.

smo-cmky-blue-strap

Programme Outline

A’ chiad bhliadhna

Cuiridh tu eòlas air agus gabhaidh tu an sàs ann an Arts Education Community of Practice anns an dèan thu sgrùdadh air na dòighean-teagaisg agad fhèin an dèidh beachdachadh orra agus le bhith a’ cur grunn teòiridhean, beachdan is modalan ionnsachaidh is teagaisg gu feum. Bheir thu do chuid sgilean teagaisg is ionnsachaidh am feabhas air sgàth an eòlais ùir agad. Gheibh thu cothrom air sgilean, beachdan is tuigse ùr a chur an gnìomh nad chuid obrach, a’ bhuaidh agad fhèin air eòlas an luchd-ionnsachaidh a sgrùdadh agus beachdan fhaighinn bhon luchd-teagaisg agus na h-oileanaich eile airson cur ris an leasachadh is a’ chleachdadh phroifeiseanta agad. Bidh cothrom agad cuideachd air an t-eòlas agad air cultar na Gàidhlig a neartachadh agus na prìomh leasachaidhean cultair co-cheangailte ri d’ obair fhèin a sgrùdadh.

An dàrna bliadhna

Anns an dàrna bliadhna, nì thu pròiseact ionnsachaidh is teagaisg stèidhichte air an roinn obrach agad far am bi agad ri suidheachaidhean is dòighean ionnsachaidh èifeachdach ann an taic is stiùireadh oileanach a leasachadh, gnìomhan ionnsachaidh agus/no prògraman ionnsachaidh a dhealbhadh, taic is stiùireadh a chumail ri ionnsachadh, agus sgrùdadh is beachd a thoirt don luchd-ionnsachaidh. Thèid am pròiseact agad a liubhairt le buidheann oileanach a thaghas tu fhèin agus thèid a mheas airson cur ris na prìomhachasan ionnsachaidh san àm ri teachd. Nì thu am barrachd rannsachaidh air cultar dùthchasach agus na cuspairean an lùib leasachadh na h-obrach agad fhèin mar neach-ealain.

An treas bliadhna

Anns an treas bliadhna, dealbhaidh tu toraidhean ionnsachaidh, susbaint agus dòighean sgrùdaidh modail airson pròiseact deireannach a leasachadh, a lìbhrigeadh agus a mheas suidhichte san raon phroifeiseanta agad fhèin, an rannsachadh ionnsachaidh is teagaisg air cultar na Gàidhlig anns a’ chiad agus an dàrna bliadhna a thoirt còmhla. Nì thu obair còmhla ri eòlaiche proifeiseanta airson cuideachadh leis a’ phròiseact agad agus, an dèidh crìoch a chur air a’ phròiseact, feumaidh tu dòighean iomchaidh a lorg air na toraidhean a sgaoileadh airson buaidh na saothrach agad anns na h-ealain Gàidhlig a thoirt am meud.

 

Year one
You will be introduced to and engage in an Arts Education Community of Practice where you will critically examine your own teaching methods informed by reflection and, using a range of relevant theories, viewpoints
and models of learning and teaching.

You will advance your skills in teaching and learning in light of new experiences and understandings. You will have the opportunity to apply skills, new insights and understanding to your practice, critically examine your
impact on your learners’ experience and obtain feedback both from tutors and peers to inform future professional development and practice. You will also have the opportunity to develop your understanding of the Gaelic culture and explore the key cultural developments that impact on your work.

Year two
In year two you will undertake a workbased learning and teaching project in your performing arts subject discipline where you will be required to develop effective learning environments and approaches to student support and guidance, design and plan learning activities and/or programmes of study, teach and support learning, and assess and give feedback to learners. Your project will be piloted/delivered with a group of students of your choosing and critically evaluated to inform future learning priorities. You will also continue your exploration of Gaelic cultural traditions and the themes that underpin the evolution of your own work as an artist.

Year three
In year three, you will design module learning outcomes, content and assessment modes in order to develop, deliver and evaluate a final project situated within your own professional context, synthesising your exploration
into learning and teaching and Gaelic culture in years one and two. You will work with a professional mentor to help you build your project and on completion of the project you are required to find appropriate ways to
disseminate your findings to maximise on the impact of your work within the Gaelic arts sector.

Year one

Your first year centres around two learning and teaching modules, Approaches to Critical Artistry and The Teaching Artist. The third module, The Gaelic World, provides an overview of the historical,
geographical, cultural and political context for Gaelic artists.

Year two

Your year will begin with the learning and teaching module in which you will design, deliver and evaluate an education-based project. The second module of the year, Traditional Culture and Literature of the Gaels, provides an opportunity to investigate the wide range of Gaelic source materials that have inspired Gaelic
artists and have helped shape the cultural landscape.

Year three

You will study a final module which presents an opportunity for you to devise, negotiate, undertake and evaluate a major project designed to synthesise your learning on the previous modules, progress your development as a Gaelic arts educational professional and to contribute to the evolution of the Gaelic cultural landscape.

Staff and masterclasses

Head of Programme: Jamie Mackay

Rachel Drury, Lecturer

Jill Morgan, Lecturer

Mary Troup, Lecturer

 

How to apply

MA Ionnsachadh agus Teagasg sna h-Ealain Ghàidhlig

Àireamh ionaid R58

Àireamh UCAS a’ Chonservatoire 0W0F

Teisteanasan inntrigidh

Ceum math, no teisteanas co-ionnan eadar-nàiseanta, ann an roinn chuspairean a tha iomchaidh do dhùbhlain a’phrògraim.

Feumaidh oileanaich a bhith fileanta sa Ghàidhlig

Comharra Siostam Eadar-nàiseanta Cànan na Beurla (IELTS) aig ìre 7.5 agus 7.5 mar chomharra labhairt aig a’ char as lugha agus 5.5 aig a’ char as lugha uile gu lèir.

Tha sinn a’ gabhail ri mòran theisteanasan agus ri teisteanasan eadar-nàiseanta. Cuir fios gu admissions@rcs.ac.uk airson barrachd fiosrachaidh.


MA Learning and Teaching Gaelic Arts

Institution code R58

UCAS Conservatoires code 0W0F

Entry requirements

A good degree, or international equivalent, in a subject area relevant to the demands of the programme. Students will be required to demonstrate competence in Gaelic

International English Language Testing System score (IELTS) (if applicable) Level 7.5 with a minimum score of 7.5 in speaking and with a minimum score of 5.5 in all parts.

We accept a range of qualifications and their international equivalences. Please email admissions@rcs.ac.uk for more information.

Apply via UCAS Conservatoires online.

 

Student Showcase

Why choose us?

Carson sinne?

 • Prògram air leth a dh’aona ghnothach airson luchd ealain is teagaisg aig a bheil a’ Ghàidhlig
 • Cothrom airson na teisteanasan teagaisg agad a thoirt gu ìre Maighstireachd
 • Stiùireadh pearsanta le tidsearan is luchd-ealain ionmholta sna h-ealain thaisbeanaidh
 • Cothroman airson barrachd eòlais fhaighinn air dualchas na Gàidhlig
 • Cothroman co-obrachaidh eadar tidsearan agus luchd-ealain anns na h-ealain agus foghlam
 • Lìbhrigeadh sùbailte a leigeas leat ionnsachadh pàirt-ùine agus air astar
 • Cothroman còmhnaidh aig Sabhal Mòr Ostaig anns an Eilean SgitheanachWhy choose us?
 • A unique programme designed specifically for Gaelic speaking artists and teaching artists
 • Opportunity to upgrade your teaching qualifications to Masters level
 • Personal supervision and mentoring by expert teachers and artists in the performing arts
 • Opportunities to develop a deeper understanding of the Gaelic cultural heritage
 • Flexible delivery offers you the chance to learn part-time and from a distance
 • Residential opportunities at Sabhal Mòr Ostaig in Skye

Entry requirements

Teisteanasan inntrigidh

 • Ceum math, no teisteanas eadar-nàiseanta co-ionnan, ann an cuspair freagarrach ri obair a’ phrògraim. Feumaidh oileanaich deagh chomasan Gàidhlig a thaisbeanadh
 • Ìre 7.5 a rèir International English Language Testing System (IELTS) (mas iomchaidh) agus 7.5 aig an ìre as lugha a thaobh labhairt
 • Bidh sinn a’ gabhail ri caochladh theisteanasan agus teisteanasan eadar-nàiseanta co-ionnan. An tuilleadh fiosrachaidh aig admissions@rcs.ac.uk

Entry requirements

 • A good honours (at least 2:2) degree, or international equivalent, in a subject area relevant to the demands of the programme
 • Students will be required to demonstrate competence in Gaelic
 • International English Language Testing System score (IELTS)
 • (if applicable) Level 7.5 with a minimum score of 7.5 in speaking and with a minimum score of 5.5 in all parts

We accept a range of qualifications and their international equivalences. Please email admissions@rcs.ac.uk.

 

Graduate destinations

Cinn-uidhe luchd-ceumnachaidh

Bithear a’ dearbhadh an dealais phroifeiseanta a th’ agad airson ionnsachaidh is teagaisg an dèidh coileanadh soirbheachail a’ phrògraim. Mar thoradh air sin, bhiodh an teisteanas seo na thaic airson obair phàirt-ùine/làn-ùine agus/no obair teagaisg phròiseactan fhaighinn ann an caochladh suidheachadh ealain a leithid an dèidh-16, cultarail, coimhearsnachd agus suidheachaidhean com-pàirteachaidh eile, gu h-àraid mas i a’ Ghàidhlig am prìomh chànan.

Graduate destinations

Successful completion of the programme provides evidence of your commitment to professionalism in learning and teaching. As a result, achieving the qualification could help ou to secure part-time/full-time and/
or project-based teaching work in a host of different arts settings including post-16, cultural, community and other participatory settings, particularly where Gaelic is the primary language.