Digital Hub
X

MA Learning and Teaching (Gaelic Arts)

Introduction

Who is this programme for?

This programme is for Gaelic speaking Teaching Artists working within informal, community, pre-school, and/or any other educational context, this programme provides the opportunity to gain a Masters level qualification in learning and teaching that is relevant and appropriate to your professional context. This programme provides opportunities to explore and develop the specialist knowledge and skills required to teach a performing arts discipline successfully within your own unique Gaelic Arts context.

With bespoke support from a range of educational and subject specialists, you will have the opportunity to build an evidence base to demonstrate your engagement with learning and teaching theories, practices and policies in the design, delivery and evaluation of learning experiences in your Gaelic Arts professional context.

Cò dha a tha am prògram seo?

‘S ann dha Luchd-ealain le Gàidhlig a tha a’ teagasg a tha am prògram seo is iad ag obair ann an suidheachadh mì-fhoirmeil, coimhearsnachd, ro-sgoile agus/no suidheachadh teagaisg sam bith eile. Tha cothrom an lùib a’ phrògraim seo teisteanas Maighstireachd a chosnadh ann an ionnsachadh is foghlam a tha iomchaidh san t-suidheachadh phroifeiseanta agad fhèin. Tha cothroman ann eòlas agus sgilean sònraichte a rannsachadh is a leasachadh airson na h-ealainean taisbeanaidh a theagasg gu soirbheachail anns an roinn shònraichte agad fhèin de na h-Ealainean Gàidhlig.

Bidh cothrom agad pasgan obrach a dhèanamh airson an t-eòlas agad air teòiric ionnsachaidh is teagaisg a thaisbeanadh cho math ri dòighean-obrach is poileasaidhean an lùib dealbhadh, lìbhrigeadh agus measadh an eòlais ionnsachaidh anns a’ cho-theacs phroifeiseanta agad fhèin sna h-Ealainean Gàidhlig agus le taic bho chaochladh eòlaichean foghlaim is cuspaireil.

What does this programme lead to?

Successful completion of this qualification provides evidence of your commitment to, and professionalism in learning and teaching in a Gaelic Arts discipline. We expect graduates to progress further in their career and increase their employability as a teaching artist working in the Gaelic Arts.

Dè an t-slighe air adhart an dèidh a’ phrògraim seo?

Bithear a’ cleachdadh soirbheachaidh san teisteanas seo mar fhianais den dealas a th’ agad do dh’ionnsachadh agus teagasg anns na h-Ealainean Gàidhlig. Tha sinn an dùil gun soirbhich le ceumnaichean san t-slighe-obrach aca agus gun leudaich iad cothroman obrach mar neach-ealain teagaisg anns na h-Ealainean Gàidhlig.

What do participants say?

“I found the course to be transformational in a number of ways. Not just in giving you the tools to be a better teacher, but in my work as a writer. The way the course is designed lets you explore what you are interested in, it helps you find your feet as a teacher but also helps you learn about yourself, your work, your path ahead – sometimes unexpected aspects of yourself. I wasn’t sure about doing it initially, would it help my work? Would I get work out of it? The answer is yes to both – it’s turned out to be one of the most important things I’ve done in my career.”

Dè chanas oileanaich a rinn an cùrsa cheana?

“Nam bheachd fhèin, thàinig cruth-atharrachadh air mo shlighe-obrach ann an iomadh dòigh. Dh’ionnsaich mi na sgilean a leig leam a bhith nas fheàrr mar thidsear agus leasaich mi m’ obair sgrìobhaidh cuideachd. Tha cruth a’ chùrsa a’ leigeil leat na cuspairean anns a bheil ùidh agad a rannsachadh agus sgilean teagaisg ionnsachadh. Bidh thu ag ionnsachadh mu do dheidhinn fhèin cuideachd, mun obair agad, mun t-slighe air adhart – uaireannan mu rudan mu do dheidhinn ris nach bitheadh tu an dùil idir. Bha mi eadar dà bharail an toiseach an dèanainn an cùrsa gus nach dèanainn, am biodh e feumail nam chuid obrach? ‘S e a bhitheadh – tha e air aon de na rudan a b’ chudromaiche a rinn mi a-riamh nam shlighe-obrach.”

smo-cmky-blue-strap

Introduction

Who is this programme for?

This programme is for Gaelic speaking Teaching Artists working within informal, community, pre-school, and/or any other educational context, this programme provides the opportunity to gain a Masters level qualification in learning and teaching that is relevant and appropriate to your professional context. This programme provides opportunities to explore and develop the specialist knowledge and skills required to teach a performing arts discipline successfully within your own unique Gaelic Arts context.

With bespoke support from a range of educational and subject specialists, you will have the opportunity to build an evidence base to demonstrate your engagement with learning and teaching theories, practices and policies in the design, delivery and evaluation of learning experiences in your Gaelic Arts professional context.

Cò dha a tha am prògram seo?

‘S ann dha Luchd-ealain le Gàidhlig a tha a’ teagasg a tha am prògram seo is iad ag obair ann an suidheachadh mì-fhoirmeil, coimhearsnachd, ro-sgoile agus/no suidheachadh teagaisg sam bith eile. Tha cothrom an lùib a’ phrògraim seo teisteanas Maighstireachd a chosnadh ann an ionnsachadh is foghlam a tha iomchaidh san t-suidheachadh phroifeiseanta agad fhèin. Tha cothroman ann eòlas agus sgilean sònraichte a rannsachadh is a leasachadh airson na h-ealainean taisbeanaidh a theagasg gu soirbheachail anns an roinn shònraichte agad fhèin de na h-Ealainean Gàidhlig.

Bidh cothrom agad pasgan obrach a dhèanamh airson an t-eòlas agad air teòiric ionnsachaidh is teagaisg a thaisbeanadh cho math ri dòighean-obrach is poileasaidhean an lùib dealbhadh, lìbhrigeadh agus measadh an eòlais ionnsachaidh anns a’ cho-theacs phroifeiseanta agad fhèin sna h-Ealainean Gàidhlig agus le taic bho chaochladh eòlaichean foghlaim is cuspaireil.

What does this programme lead to?

Successful completion of this qualification provides evidence of your commitment to, and professionalism in learning and teaching in a Gaelic Arts discipline. We expect graduates to progress further in their career and increase their employability as a teaching artist working in the Gaelic Arts.

Dè an t-slighe air adhart an dèidh a’ phrògraim seo?

Bithear a’ cleachdadh soirbheachaidh san teisteanas seo mar fhianais den dealas a th’ agad do dh’ionnsachadh agus teagasg anns na h-Ealainean Gàidhlig. Tha sinn an dùil gun soirbhich le ceumnaichean san t-slighe-obrach aca agus gun leudaich iad cothroman obrach mar neach-ealain teagaisg anns na h-Ealainean Gàidhlig.

What do participants say?

“I found the course to be transformational in a number of ways. Not just in giving you the tools to be a better teacher, but in my work as a writer. The way the course is designed lets you explore what you are interested in, it helps you find your feet as a teacher but also helps you learn about yourself, your work, your path ahead – sometimes unexpected aspects of yourself. I wasn’t sure about doing it initially, would it help my work? Would I get work out of it? The answer is yes to both – it’s turned out to be one of the most important things I’ve done in my career.”

Dè chanas oileanaich a rinn an cùrsa cheana?

“Nam bheachd fhèin, thàinig cruth-atharrachadh air mo shlighe-obrach ann an iomadh dòigh. Dh’ionnsaich mi na sgilean a leig leam a bhith nas fheàrr mar thidsear agus leasaich mi m’ obair sgrìobhaidh cuideachd. Tha cruth a’ chùrsa a’ leigeil leat na cuspairean anns a bheil ùidh agad a rannsachadh agus sgilean teagaisg ionnsachadh. Bidh thu ag ionnsachadh mu do dheidhinn fhèin cuideachd, mun obair agad, mun t-slighe air adhart – uaireannan mu rudan mu do dheidhinn ris nach bitheadh tu an dùil idir. Bha mi eadar dà bharail an toiseach an dèanainn an cùrsa gus nach dèanainn, am biodh e feumail nam chuid obrach? ‘S e a bhitheadh – tha e air aon de na rudan a b’ chudromaiche a rinn mi a-riamh nam shlighe-obrach.”

smo-cmky-blue-strap

Programme Outline

 

What would I study and when?

Year one
In the first module, ‘Approaches to Critical Artistry’, you will develop critical and scholarly reflection by critically exploring your learning priorities as both a Gaelic artist and teacher. In the ‘Teaching Artist’ module, you will have the opportunity to critically explore your practice in light of the policies and learning theories that are relevant to your teaching context. You will deliver and evaluate two short teaching sessions designed to meet the needs of your learners.

Years one and two

‘Context and Culture (Gaelic Arts)’* spans years one and two. In this module, you will have the opportunity to explore your Gaelic arts discipline(s) over a series of self-directed learning experiences. Your subject mentor will support you in identifying the experiences that will address your learning needs as an artist working within the Gaelic Arts sector, such as professional placements, projects, masterclasses, RCS choice modules, placements in Sabhal Mor Ostaig in Skye.

Year two
In ‘Project (PG Cert)’ you will design, deliver and evaluate a practice-based research project that will enhance the development of identified learners in your Gaelic Arts context.

Year three
In the ‘Final Project’ module you will design your own final project to meet your educational needs and professional aspirations e.g. curriculum documentation, a strategic plan, a dissertation, a performance, workshops or the design and delivery of new dance classes. This self-generated project might involve creative and collaborative partnership, or be a solo project. You must design a mechanism for disseminating your project findings within the Gaelic Arts sector.

How would I study this programme?

The programme is delivered part-time over a three-year period, through a combination of online workshops, weekend seminars, independent learning, and work-based learning within your own professional context. From the outset, you will engage in a multidisciplinary arts education community of practice with students across all of the PG Learning and Teaching programmes. Within your specific pathway, you will join an Action Learning Set to share in peer support. A personal supervisor will work with you throughout your studies and you will engage with a subject mentor and professional mentor as you progress through the programme.

*subject to RCS module approval process

Dè na cuspairean a bhiodh ann agus cuine?

A’ Chiad Bhliadhna

Anns a’ chiad mhodal, ‘Approaches to Critical Artistry’, bidh thu a’ leasachadh meòrachadh sgrùdail agus sgoileireil le bhith a’ rannsachadh nam prìomhachasan ionnsachaidh agad mar neach-ealain is tidsear Gàidhlig. Anns a’ mhodal ‘Teaching Artist’, bidh cothrom agad do chuid obrach a sgrùdadh a thaobh phoileasaidhean agus teòiric ionnsachaidh a tha iomchaidh san t-suidheachadh teagaisg agad fhèin. Bidh thu a’ toirt seachad agus a’ sgrùdadh dà sheisean teagaisg airson feuman an luchd-ionnsachaidh agad a choileanadh.

A’ Chiad agus an Dàrna Bliadhna

Tha ‘Context and Culture (Gaelic Arts)’ ri dhèanamh thar Bliadhna 1 agus 2. Anns a’ mhodal seo, bidh thu a’ rannsachadh nan cuspairean agad sna h-Ealainean Gàidhlig ann an sreath de chothroman ionnsachaidh air an stiùireadh leat fhèin. Bheir an t-oide cuspaireil taic dhut ann a bhith a’ sònrachadh nan cothroman a fhreagras ris na feuman ionnsachaidh agad mar neach-ealain a tha ag obair anns na h-Ealainean Gàidhlig, a leithid greisean-obrach proifeiseanta, pròiseactan, sàr-chlasaichean, modalan RCS, greisean obrach aig Sabhal Mòr Ostaig san Eilean Sgitheanach.

An Dàrna Bliadhna

Ann am ‘Project (PG Cert)’, bidh thu a’ dealbhadh, a’ liubhairt agus a’ sgrùdadh pròiseict stèidhichte air obair ealain a bhios a’ neartachadh luchd-ionnsachaidh anns an roinn agad fhèin de na h-Ealainean Gàidhlig.

An Treas Bliadhna

Anns a’ mhodal ‘Final Project’, bidh thu a’ dealbhadh a’ phròiseict dheireannaich agad fhèin airson freagairt ris na feuman foghlaim is na dùilean proifeiseanta agad, mar eisimpleir, sgrìobhainnean a’ chlàir-oide, ro-innleachd, tràchdas, taisbeanadh, bùithtean-obrach no dealbhadh is liubhairt chlasaichean dannsa ùr. ‘S ma dh’fhaoidte gum bi com-pàirteachadh cruthachail an lùib a’ phròiseict. Feumaidh tu dòigh-obrach a dhealbhadh airson toraidhean a’ phròiseict a sgaoileadh ann an saoghal nan Ealainean Gàidhlig.

Ciamar a bhios am prògram seo ga liubhairt?

Tha am prògram seo ga liubhairt pàirt-ùine thar trì bliadhna tro bhùithtean-obrach air-loidhne, clasaichean deireadh-seachdaine, fèin-ionnsachadh agus ionnsachadh obrach a rèir an t-suidheachaidh phroifeiseanta agad fhèin. Bidh thu an sàs ann an coimhearsnachd obrach anns na h-ealainean ioma-chuspaireil bhon fhìor-thoiseach cuide ri oileanaich anns na prògraman PG Ionnsachadh is Teagasg. Bidh thu an sàs le Action Learning Set anns an t-slighe agad fhèin far am faigh thu taic luchd-ealain eile. Bidh stiùiriche pearsanta ag obair cuide riut tron phrògram agus bidh thu ag obair cuide ri oide cuspaireil agus oide proifeiseanta fhad ‘s a thèid am prògram air adhart.

 

Staff and masterclasses

Head of Programme: Jamie Mackay

Rachel Drury, Lecturer

Jill Morgan, Lecturer

Mary Troup, Lecturer

 

How to apply

Applicants for this pathway would be expected to have an undergraduate degree in a performing/expressive arts discipline and to have opportunities to teach/facilitate learning in a Gaelic Arts context. Applicants would be expected to have a level of fluency in spoken Gaelic.

Bhite an dùil gum biodh ceum anns na h-ealainean taisbeanaidh/spreigeach aig luchd-iarrtais agus cothroman teagaisg anns na h-Ealainean Gàidhlig. Bhite an dùil gum biodh an luchd-iarrtais fileanta sa Ghàidhlig.

Entry Requirements

A good degree, or international equivalent, in a subject area relevant to the demands of the programme. Students will be required to demonstrate competence in Gaelic

International English Language Testing System score (IELTS) (if applicable) Level 7.5 with a minimum score of 7.5 in speaking and with a minimum score of 5.5 in all parts.

We accept a range of qualifications and their international equivalences. Please email admissions@rcs.ac.uk for more information.

Learn more about the application process on our how to apply page.

 

Teisteanasan Riatanach

Ceum math, no teisteanas eadar-nàiseanta co-ionnan, ann an cuspair a tha iomchaidh do dh’obair a’ phrògraim. Feumar comasan sa Ghàidhlig a thaisbeanadh.

Comharra IELTS (International English Language Testing System) mas iomchaidh aig Ìre 7.5, comharra 7.5 aig a’ char as ìsle ann an labhairt agus comharra 5.5 aig a’ char as ìsle anns gach cuspair eile.

Bidh sinn a’ gabhail ri raon farsaing de theisteanasan agus teisteanasan eadar-nàiseanta co-ionnan. Cuir fios gu admissions@rcs.ac.uk airson an tuilleadh fiosrachaidh.

Tha fiosrachadh mun phròiseas iarrtais ri fhaighinn air an duilleig iarrtasan againn.

Student Showcase

Why choose us?

The Royal Conservatoire of Scotland is in the World Top 5 for performing arts education

Carson sinne?

 • Prògram air leth a dh’aona ghnothach airson luchd ealain is teagaisg aig a bheil a’ Ghàidhlig
 • Cothrom airson na teisteanasan teagaisg agad a thoirt gu ìre Maighstireachd
 • Stiùireadh pearsanta le tidsearan is luchd-ealain ionmholta sna h-ealain thaisbeanaidh
 • Cothroman airson barrachd eòlais fhaighinn air dualchas na Gàidhlig
 • Cothroman co-obrachaidh eadar tidsearan agus luchd-ealain anns na h-ealain agus foghlam
 • Lìbhrigeadh sùbailte a leigeas leat ionnsachadh pàirt-ùine agus air astar
 • Cothroman còmhnaidh aig Sabhal Mòr Ostaig anns an Eilean Sgitheanach

 

Why choose us?

 • A unique programme designed specifically for Gaelic speaking artists and teaching artists
 • Opportunity to upgrade your teaching qualifications to Masters level
 • Personal supervision and mentoring by expert teachers and artists in the performing arts
 • Opportunities to develop a deeper understanding of the Gaelic cultural heritage
 • Flexible delivery offers you the chance to learn part-time and from a distance
 • Residential opportunities at Sabhal Mòr Ostaig in Skye

“I found the course to be transformational in a number of ways. Not just in giving you the tools to be a better teacher, but in my work as a writer. The way the course is designed lets you explore what you are interested in, it helps you find your feet as a teacher, but also helps you learn about yourself, your work, your path ahead – sometimes unexpected aspects of yourself. I wasn’t sure about doing it initially, would it help my work? Would I get work out of it? The answer is yes to both – it’s turned out to be one of the most important things I’ve done in my career.”

Entry requirements

Teisteanasan inntrigidh

 • Ceum math, no teisteanas eadar-nàiseanta co-ionnan, ann an cuspair freagarrach ri obair a’ phrògraim. Feumaidh oileanaich deagh chomasan Gàidhlig a thaisbeanadh
 • Ìre 7.5 a rèir International English Language Testing System (IELTS) (mas iomchaidh) agus 7.5 aig an ìre as lugha a thaobh labhairt
 • Bidh sinn a’ gabhail ri caochladh theisteanasan agus teisteanasan eadar-nàiseanta co-ionnan. An tuilleadh fiosrachaidh aig admissions@rcs.ac.uk

Entry requirements

 • A good honours (at least 2:2) degree, or international equivalent, in a subject area relevant to the demands of the programme
 • Students will be required to demonstrate competence in Gaelic
 • International English Language Testing System score (IELTS)
 • (if applicable) Level 7.5 with a minimum score of 7.5 in speaking and with a minimum score of 5.5 in all parts

We accept a range of qualifications and their international equivalences. Please email admissions@rcs.ac.uk.

 

Fees and scholarships

Tuition fees for academic year 2018-19

 • UK/EU Students – £3,792
 • International (Non-EU) – £3,792

Scottish/EU students

New Scottish and EU domiciled students may be eligible for a Postgraduate Tuition Fee Loan. All eligible students will be able to apply directly to Student Awards Agency for Scotland (SAAS) for a non-means tested loan of up to £3,400. See the SAAS website for further details of the PSAS scheme.

Scottish domiciled postgraduate students on eligible courses can also apply for a Postgraduate Living Cost Loan up to £4,500 towards living expenses. This is in addition to the existing loan available towards the cost of their tuition fees.

Scholarships

Any potential student who auditions for a place at the Royal Conservatoire will automatically be considered for a scholarship. They are awarded on a combination of talent, potential and financial need. More information about Scholarships is available here

Sources of external funding

For more information about alternative funding sources, including external scholarships and bursaries, please visit here.

The Conservatoire’s International and Student Experience team are available to advise and assist applicants and current students in respect of queries about funding your studies at the Conservatoire. Please email or telephone +44 (0)141 270 8281/ +44 (0)141 270 8223 for further information.

Graduate destinations

Cinn-uidhe luchd-ceumnachaidh

Bithear a’ dearbhadh an dealais phroifeiseanta a th’ agad airson ionnsachaidh is teagaisg an dèidh coileanadh soirbheachail a’ phrògraim. Mar thoradh air sin, bhiodh an teisteanas seo na thaic airson obair phàirt-ùine/làn-ùine agus/no obair teagaisg phròiseactan fhaighinn ann an caochladh suidheachadh ealain a leithid an dèidh-16, cultarail, coimhearsnachd agus suidheachaidhean com-pàirteachaidh eile, gu h-àraid mas i a’ Ghàidhlig am prìomh chànan.

Graduate destinations

Successful completion of the programme provides evidence of your commitment to professionalism in learning and teaching. As a result, achieving the qualification could help ou to secure part-time/full-time and/
or project-based teaching work in a host of different arts settings including post-16, cultural, community and other participatory settings, particularly where Gaelic is the primary language.